Posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 21 września 2017 r. o godz. 10.00w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie materiałów pod obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zaciągnięcia  kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

3) Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.

4) Projekt - Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030.

5) Projekt - Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.

6) Projekt – uchwała rady Miejskiej w Drobinie w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

7) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2018 - 2022.

8) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom "Senior - WIGOR" oraz nadania tej jednostce nowego statutu.

9) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu płockiego.

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji

Planowania i Budżetu

 /-/  Marcin Fronczak

Dodatkowe informacje