Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 26 października 2017 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się XXXIX  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie  w kadencji 2014-2018.

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2017 z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów w Drobinie.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Wnioski i zapytania uczestników sesji.

8. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych oraz uczestników sesji.

9.  Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi znajdującymi się na nieruchomości położonej w Cieszewie  na działce o numerze ewidencyjnym 11/5 i 10/3 wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania tej nieruchomości;

2) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w mieście Drobin oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – dotyczy działki 969/1;

3) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w mieście Drobin oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – dotyczy działki 969/2;

4) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w miejscowości Brzechowo gm. Drobin oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

5) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego;

6) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030.

7) Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

11.Zapoznanie z protokołem nr 3 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie z przeprowadzonej  kontroli wydatków środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Drobin i jednostek organizacyjnych za 2016 r.

12. Analiza oświadczeń majątkowych za 2016 r.:

1) radnych Rady Miejskiej w Drobinie przeprowadzoną przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drobinie ;

2) dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Drobin oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza przeprowadzoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

13. Oświadczenia i komunikaty.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

(-) Marcin Fronczak

Dodatkowe informacje