Okólnik

 

w dniu 21 listopada (wtorek) o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy odbędzie się spotkanie z rolnikami z terenu miasta i gminy Drobin na temat:

1. Funkcjonowanie spółek wodnych na naszym terenie (udział wezmą przewodniczący spółek z naszego terenu oraz ze Starostwa Powiatowego w Płocku)

2. Zwrócenie szczególnej uwagi na ustalenia podane w tekście studium dla gruntówrolnych z rozproszoną zabudową zagrodową. W załączeniu wyciąg ze str. 83,84 części opisowej studium:

1) „Obszary gruntów rolnych z rozproszoną zabudową zagrodową (R) wskazuje się jako obszary łączące funkcje rolne, leśne, rozproszonej zabudowy zagrodowej, zbiorniki wodne małej retencji.

2) Obszar, poza prowadzeniem upraw, preferowany jest do rozwoju funkcji przyrodniczych – realizacji zalesień oraz rozwoju funkcji rekreacyjnych w ramach gospodarstw agroturystycznych.

3) Działalność rolnicza winna być prowadzona zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej.

4) Granice terenów do zalesienia, granice rolno-leśne, lokalizacja terenów przewidzianych pod zabudowę winny być wyznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

5) W obszarze dopuszczalna jest rozbudowa istniejących siedlisk z ewentualną zmianą przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem nieuciążliwych usług w przypadku rezygnacji z działalności rolniczej.

6) Postulowany standard zabudowy i zagospodarowania terenów:

- stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni terenu działki – nie przekraczający 0,2;

- udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki – nie mniejszy niż 40%;

- wysokość budynków – nie większa niż 12,0 m; ograniczenie wysokości nie dotyczy obiektów służących magazynowaniu płodów rolnych. Dopuszcza się lokalizację obiektów przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym bazującychna produktach pochodzących spoza gospodarstwa rolnego, powadzenie działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z rolnictwem oraz jego obsługą.

7) Dopuszcza się lokalizację obiektów produkcyjnych w gospodarstwach rolnych z wyjątkiem obiektów chowu lub hodowli zwierząt zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska (obiektów o obsadzie przekraczającej 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).

8) Obiekty chowu lub hodowli zwierząt o obsadzie nie mniejszej niż 40 DJP zaleca się lokalizować z uwzględnieniem dominujących kierunków wiatrów; postuluje się odległość nie mniejszą niż 300,0 m na kierunku zawietrznym i 500,0 m na kierunku dowietrznym od terenów przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej”.

W dniu 23 listopada 2017 r. mija termin składaniado Urzędu Miasta i Gminy Drobin  uwag do projektu studium. 

Dodatkowe informacje