Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 23 listopada 2017 r. o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie materiałów pod obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin na 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;

2) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2018”

3) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Klubem Dziecięcym, który prowadzi działalność na terenie Miasta i Gminy Drobin;

4) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz wysokości opłaty za wyżywienie;

5) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie;

6) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Drobinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie;

7) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łęgu Probostwie;

8) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie w ośmioletnią Szkołę  Podstawową im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie;

9) Projekt  - Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w  Rogotwórsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku;

10) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.;

11) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wprowadzenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Drobin;

12) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2018 r.;

13) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018;

14) Projekt – Uchwała rady Miejskiej w Drobinie w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy w 2018 roku;

15) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/310/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 rokuw sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

16) Projekt - Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030;

17) Projekt - Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.;

18) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie określenia  obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;

19) Projekt – Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

Marcin Fronczak 

Dodatkowe informacje