Zaproszenie na XLI Sesję Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 11.00
w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się XLI sesja Rady  Miejskiej  w Drobinie  w kadencji 2014-2018
zwołana w trybie art. 20 ust. 1 – ustawy o samorządzie gminnym
 
Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Miejskiej w Drobinie:
   - Nr XXXIX/2017 z  dnia 26 października 2017 r.
   - Nr XL/2017 z dnia 10 listopada 2017 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski i zapytania uczestników sesji.
7. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych oraz uczestników sesji.
8.  Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Drobinie: 
1) Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin na 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;
2) Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2018 ”;
3) Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Klubem Dziecięcym, który prowadzi działalność na terenie Miasta i Gminy Drobin;
4) Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym funkcjonującym na terenie Miasta i Gminy Drobin oraz wysokości opłaty za wyżywienie;
5) Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie w Branżową Szkołę I Stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie;
6) Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Drobinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie;
7) Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łęgu Probostwie;
8) Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie w ośmioletnią Szkołę  Podstawową im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Cieszewie;
9) Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w  Rogotwórsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku; 
10) Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.;
11) Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wprowadzenia stawki dziennej opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Drobin;
12) Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2018 r.;
13) Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018;
 
 
14) Projekt – Uchwała rady Miejskiej w Drobinie w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy w 2018 roku;
15) Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/310/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
16) Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030;
17) Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.;
18) Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie określenia  obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
19) Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
9. Zapoznanie z Protokołem Nr 4/2017 Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania Biura Rady i obiegu dokumentów. 
10. Oświadczenia i komunikaty.
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
/-/ Marcin Fronczak
 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje