Spotkanie z rolnikami

              We wtorek, 21 listopada br., odbyło się spotkanie rolników z terenu gminy Drobin z Andrzejem Samorajem - Burmistrzem Miasta i Gminy Drobin. Pierwszym punktem rozmów była dyskusja na temat funkcjonowania spółek wodnych na terenie naszej gminy. Pozwoliła ona  na wspólne szukanie rozwiązań, które umożliwiłyby poprawę sytuacji hydrologicznej terenów rolniczych. Uczestniczyli w nim przewodniczący spółek z Drobina i Łęga oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Płocku, które w myśl ustawy Prawo wodne sprawuje nadzór i kontrole nad działalnością spółek wodnych. Następnie przybliżono rolnikom proponowany zapis w projekcie  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych z rozproszoną zabudową zagrodową. Konsultacje z mieszkańcami pozwoliły na poznanie opinii i zaowocowały nowymi sugestiami. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin dziękuje wszystkim rolnikom za przybycie i wyrażenie opinii, które pozwalają na wypracowanie jak najlepszych rozwiązań.

Dodatkowe informacje