MIAS MAZOWSZE 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin uprzejmie informuję o możliwości pozyskania środków w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza. 
 
Dofinansowanie będą mogły otrzymać zadania o charakterze bieżącym, w obszarach:
  • ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia, np.: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, skwerów, ogrodów botanicznych,
  • remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, strażnic OSP, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, placów zabaw, sal zabaw,
  • zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem, o remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek,
  • wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej (np. zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych).
 
Miasto i Gmina Drobin w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” może przesłać do Województwa Mazowieckiego maksymalnie dwa wnioski o pomoc finansową, odnoszące się do dwóch różnych zadań. Maksymalna kwota dofinasowania zadania to 10 tyś. złotych.
Nabór wniosków trwa od 01.12.2017 r. do 10.01.2018 r..
 
W związku z powyższym prosimy Rady Sołeckie o podjęcie uchwał stwierdzających potrzebę realizacji przez gminę danego zadania (z katalogu zawartego powyżej) istotnego dla sołectwa i dostarczenie ich do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie (pok. 115) w terminie do 15 grudnia br. do godz. 12.00.
 

Uchwała_Rady_Sołeckiej.docx

 
Poniżaj link do zasad programu.
 

Dodatkowe informacje