Zaproszenie XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Drobinie 27-07-2017

 

            W dniu 27 lipca 2017 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Drobinie, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:

1)Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.;

2)Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z urządzeń wodociągowych;

3)Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych;

4)Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przekazania do rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin  skargi złożonej na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwórsku;

5)Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych przypadających Miastu i Gminie Drobin;

6)Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/240/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2017-2030;

7)Uchwała Rady Miejskiej w Drobinie zmieniająca Uchwałę budżetową na rok 2017 Nr XXIX/241/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 grudnia 2016 r.;

 

4. Oświadczenia i komunikaty.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

(-) Marcin Fronczak

 

 

 

Dodatkowe informacje