Plan gospodarki odpadami


Data publikacji: 08.08.2018 o 11:57

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024  z uwagami Ministra Środowiska

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, iż urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazuje do ponownego zaopiniowania przez społeczeństwo  poprawioną treść Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024  wraz z załącznikami

Dokument został zamieszczony:

  1. W serwisie internetowym Samorządu Województwa Mazowieckiego (mazowia.pl)
    w zakładce Ekologia i Środowisko > Odpady >Plany Gospodarki odpadami – aktualizacje;
  2. W biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.mazowia.pl/)
  3. Na stronie internetowej Samorządu Forum Dialogu Obywatelskiego (dialog.mazowia.pl).

Opinie można wyrażać w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia zamieszczenia informacji.

Opinię lub ewentualne uwagi do dokumentu można przesłać w formie papierowej na adres :

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Kłopotowskiego 5

03-718 Warszawa

Oraz drogą elektroniczną w wersji edytowalnej na adres:

wpgo@mazowia.pl

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Drobinie

(-) Andrzej Samoraj