Заява про надання номера PESEL громадянам України. Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy


Data publikacji: 16.03.2022 o 09:42

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy. Заява про надання номера PESEL громадянам України
Wniosek należy złożyć nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W najbliższą środę, 16 marca 2022 r. rozpocznie się rejestracja obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.
Obywatel Ukrainy, aby uzyskać numer PESEL składa osobiście wniosek w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
Do wniosku będzie konieczne dołączenie fotografii oraz pobranie odcisków palców, z wyjątkiem dzieci do lat 12.
Dodatkowo we wniosku należy podać numer telefonu komórkowego, a także adres poczty elektronicznej, gdyż wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy będą mogli uzyskać profil zaufany.
Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również dokumentu potwierdzającego urodzenie.
Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia on ustalenie tożsamości osoby.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Заява про надання номера PESEL громадянам України
Заява подається не пізніше 60 днів з дня в’їзду на територію Польща.
У наступну середу, 16 березня 2022 року, розпочнеться реєстрація громадян України, які легально в’їхали на територію Польща у період з 24 лютого 2022 року та заявили про намір залишитися на території Польщі, залишайтеся на цій території вважається законним протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 року.
Громадянин України для отримання номера PESEL подає заяву особисто за місцезнаходженням органу комунальної власності в письмовій формі з розбірливим власноручним підписом, заповненою заявником або працівником цього органу на підставі ст. дані, надані заявником.
До заяви необхідно буде додати фотографію та зняти відбитки пальців, крім дітей до 12 років.
Додатково в додатку має бути номер мобільного телефону та адреса електронної пошти, оскільки разом із присвоєнням номера PESEL громадяни України зможуть отримати довірений профіль.
Гміна підтверджує особу на підставі проїзного документа, карти поляка або іншого документа з фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу, а для осіб віком до 18 років також документа, що підтверджує народження.
Підтвердження особи може відбуватися на підставі визнаного недійсним документа, якщо він дає змогу ідентифікувати особу.
Від імені недієздатної або обмежено дієздатної особи, яка претендує на отримання номера PESEL, заява подається одним із батьків, опікуном, працівником пробації, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

wniosek o PESEL dla UKR_zm v.04

wniosek o PESEL dla RUS_zm v.04