SUSZA – można składać wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych


Data publikacji: 18.06.2018 o 07:58

Andrzej Samoraj – Burmistrz Miasta i Gminy Drobin informuje iż w związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.
Na dzień dzisiejszy (15.06.2018) w raportach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla gminy Drobin wskazano zagrożenie wystąpieniem suszy w uprawach zbóż jarych i ozimych, truskawek i krzewów owocowych uprawianych na następujących kategoriach gleb:
Kategoria I – Bardzo lekka, grupa granulometryczna: piasek luźny – pl
                                                                                   piasek luźny pylasty – plp
                                                                                   piasek słabo gliniasty – ps
                                                                                   piasek słabo gliniasty pylasty – psp
Kategoria II – Lekka, grupa granulometryczna:          piasek gliniasty lekki – pgl
                                                                                   piasek gliniasty lekki pylasty – pglp
                                                                                   piasek gliniasty mocny – pgm
                                                                                   piasek gliniasty mocny pylasty – pgmp

Bieżące raporty publikowane są na stronie internetowej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/

Producenci rolni, u których w gospodarstwach wystąpiły straty spowodowane suszą mogą złożyć w Urzędzie Gmin w Drobinie w terminie do dnia 28 czerwca 2018 r. wniosek o oszacowanie szkód.

Zgodnie § 14 ust. 1 lit a) Regulaminu działania komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych oraz działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne :
„1. Komisja dokonuje:
a) oszacowania szkód, w ciągu dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, nie później jednak niż:
do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów uprawy…”

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie, pok. nr 15
Wzór wniosku – format doc.
Do wniosku należy załączyć:
1. Kopia wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR
(dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych)
2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)
3. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący całe gospodarstwo rolne

Wniosek do pobrania bezpośrednio z niniejszej informacji, a także w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie, ul. Marsz. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin – pokój nr 6.

Osoba do kontaktu: Anna Grączeska, tel. 24 2601441 w. 106

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
(-) Andrzej Samoraj

 

  zalacznik_nr_1_do_regulaminu_-_wniosek_o_oszacowanie_szkod