Deklaracje odpady 2019


Data publikacji: 17.12.2018 o 15:13

INFORMACJA

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2019r. Urząd Miasta i Gminy w Drobinie przejmuje  od  Związku Gmin Regionu Płockiego obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

W związku z powyższym właściciel nieruchomości ma obowiązek wypełnienia i dostarczenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 21 grudnia 2018 r.

Druk deklaracji zostanie doręczony do wszystkich właścicieli nieruchomości poprzez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie. Podczas tego spotkania będzie można wypełnić przy pomocy pracownika druk deklaracji.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

Wypełniony druk deklaracji  można przekazać:

–   pracownikowi urzędu  wypełniony w dniu dostarczenia,

–  do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie pok. nr 7,

– za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Drobinie, ul. Marszałka Piłsudskiego 12,

–  za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na przygotowanym do tego celu formularzu zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie umgdrobin.bip.org.pl w zakładce elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.

 

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin może w drodze decyzji określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata będzie liczona od liczby osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość oraz sposobu zbierania odpadów (selektywny czy zmieszany). Informacja o liczbie osób zamieszkujących będzie weryfikowana na podstawie dostępnych baz danych w Urzędzie.

Po wprowadzeniu danych z deklaracji do systemu informatycznego Urząd wygeneruje pismo informujące o wielkości zobowiązania oraz przekaże właścicielowi nieruchomości indywidualny numer rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat za miesiąc poprzedni bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Ostatnią opłatę do Związku Gmin Regionu Płockiego za miesiąc grudzień 2018 roku należy dokonać do dnia 15 stycznia 2019 roku.

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych oraz harmonogram odbioru odpadów pozostaje bez zmian w stosunku do lat ubiegłych.


Instrukcja dla mieszkańców – jak segregować odpady?

Pojemnik/worek niebieski– papier

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę,
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • pieluch jednorazowych,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • ubrań.

Pojemnik/worek zielony – szkło

Wrzucamy:

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • talerzy, doniczek, porcelany,
 • szkła okularowego,
 • szkła żaroodpornego,
 • żarówek i świetlówek,
 • reflektorów,
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • szyb okiennych i samochodowych,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • termometrów i strzykawek.

Pojemnik/worek żółty – metale i tworzywa sztuczne

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • metale kolorowe,
 • kapsle, zakrętki od słoików,

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • opakowań po olejach silnikowych,
 • części samochodowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Pojemnik/worek brązowy – odpady ulegające biodegradacji

Wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),

Pojemnik/worek brązowy przezroczysty – odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone)

 • drobne gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,

Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt,
 • odchodów zwierząt,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,

Do pojemnika na odpady zmieszane wyrzucamy jedynie pozostałości po segregacji odpadów na poszczególne frakcje.

W przypadku potrzeb można zgłosić odbiór popiołu z palenisk domowych w odrębnym pojemniku dostarczonym na zgłoszenie właściciela nieruchomości.


INFORMACJA

Informujemy iż od dnia 1 stycznia 2019r. Urząd Miasta i Gminy w Drobinie przejmuje  od  Związku Gmin Regionu Płockiego obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Nowy system nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych oraz prowadzących działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Drobin (wykaz firm dostępny na stronie: https://drobin.pl/rejestr-dzialalnosci-regulowanej/

Powyższą informację można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie pok. Nr 7 lub pod numerem telefonu: (24) 260-14-41 wew. 102.

W 2019 roku Urząd Miasta i Gminy w Drobinie przeprowadzi kontrolę obowiązku zawarcia umów i odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.