Zaproszenie na IV Sesję Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 25.01.2019 o 16:24

Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym

informuję, ze w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 11.00

w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się  IV  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie 

w kadencji 2018-2023 zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie  gminnym

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Nr III/2018 z 27 grudnia 2018 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

  1. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  2. Wnioski i zapytania uczestników sesji.
  3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski i zapytania uczestników sesji.
  4. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej:

1) w sprawie uchylenia uchwał;

3) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin;

4) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

5) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

6) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty;

7) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

8) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki „SIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drobinie”;

9) zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2023;

10) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.

  1. Oświadczenia i komunikaty

 

                                                   Przewodniczący

                                               Rady Miejskiej w Drobinie

                                           /-/Adam Zbigniew Kłosiński