Posiedzenie komisji oświaty – 18 czerwca


Data publikacji: 07.06.2019 o 13:32

W dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 10.00

w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w  przedszkolach i  punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin;

2) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku;

3) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego;

4) w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej miasta i gminy Drobin za rok 2018.

3. Sprawy różne.

4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

/-/Benedykt Olendrzyński

Załączniki