Data publikacji: 20.03.2020 o 15:23

Zawiadomienie o zwołaniu sesji nadzwyczajnej
Rady Miejskiej w Drobinie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

zwołuję

XVII sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Drobinie, która odbędzie się w dniu
26 marca 2020 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:
1) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 stycznia 2020 r. dotyczącą realizacji zadań przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin;
2) w sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa sołectwa Tupadły;
3) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2020”;
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
5) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok Nr XV/ 164 / 2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 roku.
4. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński