Nabór wniosków w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"

03.06.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego

„Ciepłe Mieszkanie”

Dnia 16 maja 2024 r. Miasto i  Gmina Drobin podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację Programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Wysokość dofinansowania wynosi do 1.161.000,00 zł.

 1. Program „Ciepłe mieszkanie” pozwala uzyskać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła i termomodernizację.
 2. Skierowany jest do Beneficjenta końcowego, którym może być: osoba fizyczna będąca:

– właścicielem/współwłaścicielem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (więcej niż dwa lokale mieszkalne),

– uprawnionym z ograniczonego prawa rzeczowego,

– najemcą lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,

 1. Skierowany jest do Beneficjenta końcowego, którym może być wspólnota mieszkaniowa ( od 3 do 7 lokali).

Wysokość otrzymanej dotacji zależna jest od dochodów wnioskodawcy.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia podpisania umowy o dofinansowanie Miasta i Gminy Drobin z Beneficjentem końcowym od dnia 27 maja 2024r. do dnia  30 września 2024r.

 

 

CIEPŁE MIESZKANIE 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, lokalach komunalnych oraz w małych wspólnotach mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali) na terenie Miasta i Gminy Drobin.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) oraz zakup i montaż:

 • kotła gazowy kondensacyjny,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze,
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,
 • mikroinstalacje fotowoltaiczną (dot. wspólnot mieszkaniowych).

 

Dodatkowo można dofinansować wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymiana okien i drzwi,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia,
 • przeprowadzenie audytu energetycznego,
 • wykonanie wymaganych ekspertyzy.

Poziomy dofinansowania

Poziom podstawowy

Beneficjentem może zostać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, których roczne dochody nie przekraczają kwoty 135tys.zł. Wysokość dofinansowania wyniesie wówczas do 30% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 16 500 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

Poziom podwyższony

Beneficjentem może zostać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, których miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

1894,00zł w gospodarstwie wieloosobowym

2 651,00zł w gospodarstwie jednoosobowym

Wysokość dofinansowania wyniesie wówczas do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

Poziom najwyższy

Beneficjentem może zostać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, których miesięczne dochody nieprzekraczają kwoty:

1090,00zł w gospodarstwie wieloosobowym

1 526,00zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Wysokość dofinansowania wyniesie wówczas do 90% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 41 000 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

Wspólnoty mieszkaniowe

Beneficjentem programu może zostać wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych Dofinansowanie wynosi wówczas do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł.

Dodatkowe informacje o programie

Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie z Miastem i Gminą Drobin.

Kontakt

Więcej informacji o programie uzyskasz w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin, pokój nr8 (parter) lub pod numerem telefonu 24/2601441 po odsłuchaniu informacji głosowej proszę wybrać nr 2.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

                                                                                                          Grzegorz Szykulski

Dokumenty do pobrania
Program priorytetowy pdf | 461.28 Kb Pobierz