Zaproszenie na II Sesję Rady Miejskiej w Drobinie

21.05.2024

Zgodnie z art. 11b ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 609)  zapraszam Państwa do udziału w obradach II sesji Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2024-2029, która odbędzie się w dniu 23 maja 2024r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącej Rady Miejskiej.

4. Wnioski i zapytania uczestników sesji oraz odpowiedzi Burmistrza na wnioski i zapytania uczestników sesji.

5. Podjęcie uchwał:

1)uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin
na lata 2024-2036;

2) uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2024 rok;

3) uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/465/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych funkcjonujących na terenie Miasta  i Gminy Drobin;

4) uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin;

5) uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie;

6) uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie;

7) uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie;

8) uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

9) uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

10) uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Drobin do realizacji w 2024 roku zadania  z zakresu administracji rządowej polegającego na wykonaniu prac remontowych,  konserwację zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach  i cmentarzach wojennych na terenie Miasta i Gminy Drobin;

11) uchwały w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola w Łęgu Probostwie poprzez zmianę siedziby;

12) uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXVII/480/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin;

13) uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej miasta i gminy Drobin za rok 2023;

14) uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy Drobin;

15) uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mokrzk.

6. Przyjęcie sprawozdań:

- z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2023 roku;

- z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi  w roku 2023.

7. Oświadczenia i komunikaty.

 

                                      

                                             Przewodnicząca

                                               Rady Miejskiej w Drobinie

                                       

/-/Alina Marcinkowska-Racka

 

Dokumenty do pobrania
materialy_na_sesje.zip zip | 16.64 Mb Pobierz