Chroń pszczoły i inne owady zapylające


Data publikacji: 17.04.2019 o 14:11

KOMUNIKAT
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Warszawie
CHROŃ PSZCZOŁY I INNE OWADY ZAPYLAJĄCE
Mając na uwadze rozpoczynający się sezon wegetacyjny i kwitnienie roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających pamiętajmy: nieprawidłowo wykonywane zabiegi chemicznej ochrony roślin niosą zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy.
Wykonując zabiegi środkami ochrony roślin należy w szczególności:
 stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy,
 stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie,
 używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu,
 nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s),
 zachowywać minimalne odległości od pasiek tj. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych,
 nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty,
 wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających,
 stosować środki ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy nie będące celem zabiegu, w tym przeciwdziałać znoszeniu środków ochrony roślin,
 stosować środki ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, zwracając szczególną uwagę na ochronę organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu.
Upadki pszczół z terenu woj. mazowieckiego, których przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin należy zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Dane kontaktowe zamieszczone są pod adresem: http://piorin.gov.pl/mz-struktura/mz-ot/
DODATKOWE INFORMACJE:
Zgodnie z art. 31 ust. 4 lit. b ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, wymogi związane ze stosowaniem środka ochrony roślin mogą zawierać obowiązek poinformowania przed użyciem środka wszystkich sąsiadów, którzy mogą być narażeni na znoszenie cieczy roboczej i którzy zwrócili się o taką informację. Etykiety środków zawierają stosowne zapisy w tym zakresie.
Materiały edukacyjne dotyczące ochrony owadów zapylających są dostępne pod adresami:
http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/pamietajmy-o-pszczolach,219.html
http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/bezpieczne-dla-pszczol-stosowanie-srodkow-ochrony-roslin,163.html
http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/chronmy-pszczoly,108.html
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN i NASIENNICTWA w WARSZAWIE
tel. 22 773 53 29, 22 773 59 08, fax. 22 773 59 09
e-mail. wi-warszawa@piorin.gov.pl, http://piorin.gov.pl/wiorin/mazowieckie/