Informacja o zwołaniu XXXII sesji Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 23.06.2021 o 12:05

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 01 lipca 2021 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej w Drobinie:
– Nr XXIX/2021 z dnia 27 maja 2021 r.
– Nr XXX/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.
4. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
5. Wnioski i zapytania uczestników sesji.
6. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski i zapytania uczestników sesji.
7. Raport Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o stanie gminy za 2020 r.:
1) debata nad raportem;
2) podjęcie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania.
8. Zapoznanie z Uchwałą Nr 3.e./306/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Pełniącego Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok;
– podjęcie uchwały w spawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2020.
9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin absolutorium za rok 2020 z tytułu wykonania budżetu;
– zapoznanie z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin;
– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
10. Oświadczenia i komunikaty.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu
– zachowanie bezpiecznej odległości miedzy sobą (1,5 m).

Informacja dodatkowa
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Drobin przedstawia Radzie Miejskiej w Drobinie raport
o stanie Miasta i Gminy Drobin za rok 2019.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.
Przypominamy, że w debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Drobinie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby.
W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2021 roku do godziny 15.30 w biurze Rady Miejskiej w Drobinie (pok. 114).

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

/-/ Adam Zbigniew Kłosiński

Pokaż Materiały