Informacja w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Na mocy Konstytucji RP prawo do złożenia skargi lub wniosku przysługuje każdemu.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Należy zauważyć, że o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy:

– działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.);

– rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz.46).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie,telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu,poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu można je:

 • przesłać drogą pocztową na adres:
  Urząd Miasta i Gminy w Drobinie ,
  ul. Marszałka Piłsudskiego 12,
  09-210 Drobin
   
 • doręczyć osobiście do:
  Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie ,
  ul. Marszałka Piłsudskiego 12,
  09-210 Drobin
   
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: umgdrobin@plo.pl
   
 • przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP na adres: umgdrobin/skrytka
   
 • zgłosić ustnie do protokołu:
  – w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie  w godzinach pracy urzędu.

Należy pamiętać, że skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego skargę lub wniosek. Pismo pozbawione tych danych pozostawia się bez rozpoznania.

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W DROBINIE

Interesanci zgłaszający skargi lub wnioski są przyjmowani w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie przez:

 •  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  w każdy czwartek w godzinach 16.30-17.30, po wcześniejszym  uzgodnieniu terminu z sekretariatem;
 • upoważnionych przez Burmistrza Miasta i Gminy w Drobinie pracowników.