Klauzula informacyjna RODO


Data publikacji: 25.05.2018 o 07:38

Klauzula informacyjna RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Poniżej znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie (dalej UMG Drobin) na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

Klauzula informacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE informujemy, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Drobin z siedzibą przy ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin.

Z Administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora danych osobowych, pisząc na adres poczty elektronicznej p.jarzebowski@drobin.pl lub kontaktując się z nim w Urzędzie Miasta i Gminy.

Cele przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach:

– podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Urzędem (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 6 ust 1 lit b RODO),

– realizacji umowy zawartej z Urzędem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO),

– wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Miasta Drobin, jej organach i Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),

– wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę Miasta Drobina, jej organy i Urząd, a wynika­jących z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

– wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gminę Miasta Drobina, jej organy i Urząd lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym np. w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związa­nymi z realizacja przepisów prawa lub zawartą umową, na potrzeby administracji wewnętrznej Urzędu.

Kto może być odbiorcą danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Pani/Pana dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego  (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

Czas przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobo­wych ma Pani/Pan prawo:

– dostępu do tych danych (art. 15 RODO),

– do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),

– usunięcia (art. 17 RODO),

– ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),

– do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO),

– sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych (art. 21 RODO).

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w UMG Drobin Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Dobrowolność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Profilowanie danych osobowych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.