Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 79 i 78 we wsi Kuchary Kryski –teren byłej jednostki wojskowej 

 

Informacja o planie zagospodarowania przestrzennego:

 

„Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobu ich zagospodarowania rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Miejska w Drobinie uchwałą Nr L/428/2018 z dnia 28 września 2018 r. przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kuchary Kryski.

Przedmiotowy obszar składa się z działki o nr 79 oraz fragmentu drogi wewnętrznej położonej na działce nr 78. Obie nieruchomości znajdują się w obrębie Kuchary Kryski, bezpośrednio przy północnej granicy administracyjnej Gminy, oddzielającej ją od gminy Raciąż. Łączna powierzchnia obszaru objętego planem to ok. 2,5 ha. Stanowi on część dawnego obiektu wojskowego – posterunku radiolokacyjnego położonego obecnie po dwóch stronach granicy pomiędzy gminami Drobin i Raciąż. Obszar objęty planem należy do prywatnego właściciela, który prowadzi w jego obrębie strzelnicę sportową. Teren zagospodarowany jest w sposób charakterystyczny dla tego typu obiektów. Znajduje się na nim niewielki, parterowy budynek oraz budowle ziemne – wały. Z trzech stron teren oddzielony jest od gruntów rolniczych zadrzewieniami. Wzdłuż południowo – zachodniej granicy obszaru biegnie droga wewnętrzna łącząca drogę powiatową nr 2994W z miejscowością Druchowo (gm. Raciąż, pow. płoński). W sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości występują głównie pola uprawne oraz zabudowa zagrodowa.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie określonym w ww. uchwale było podyktowane m.in. wnioskiem mieszkańców miejscowości. Konieczność opracowania przedmiotowego dokumentu uzasadniona została potrzebą właściwego kształtowania ładu przestrzennego miejscowości, zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz wykluczenia rozwoju funkcji, potencjalnie uciążliwych dla środowiska i mieszkańców oraz kolizyjnych z funkcjami, do których pełnienia obszar jest predysponowany. Powyższe postulaty stanowią jednocześnie cele opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kuchary Kryski.”

 

Uprzejmie prosimy o wniesienie uwag i wniosków w formularzu kontaktowym znajdującym się poniżej mapy

Aby uzyskać więcej informacji kliknij na poniższy obrazek


 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Dane będą przetwarzane tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Drobinie. Polityka prywatności.