Materiały na posiedzenie Komisji 20.09.2018


Data publikacji: 19.09.2018 o 09:39

W dniu 20 września 2018 r. o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

 odbędzie się  wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady L sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 631/9 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki gruntu o numerze ewidencyjnym 31 położonej w Drobinie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 194/2 położonej w Świerczynku oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

4) w sprawie wyrażenia zgody sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 40/2 położonej w Łęgu Probostwie na rzecz użytkownika wieczystego;

5) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;

6) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oraz na zniesienie współwłasności;

7) w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin;

8) w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Drobin;

9) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/310/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

10) w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – ołtarz główny w Kościele parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Drobinie;

11) zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/358/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2018-2034;

12) zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Nr XLIII/359/2017  Rady Miejskiej  w Drobinie z dnia 28 grudnia 2017 roku 

  1. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin, celem przesłania do zaopiniowania przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku.
  2. Sprawy różne.
  3. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Planowania i Budżetu

/-/Marcin Fronczak

 

 Projekty uchwał w pdf

 Regulamin utrzymania porządku i czystości 2018-1

 Załacznik nr 1 do regulaminu