MIAS MAZOWSZE 2019


Data publikacji: 01.04.2019 o 14:12

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin uprzejmie informuję o możliwości pozyskania środków w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza. 

Ze środków budżetu województwa mazowieckiego dofinansowane będą realizowane przez gminy (zwane dalej „Wnioskodawcami”) zadania o charakterze bieżącym/inwestycyjnym w następującym zakresie:

  1. ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia, np.: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, skwerów, ogrodów botanicznych, etc.;
  2. remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, strażnic OSP, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, placów zabaw, sal zabaw, etc.;
  3. zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem, etc.;
  4. remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek oraz innych miejsc, obiektów, instalacji i infrastruktury użyteczności publicznej;
  5. wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej (np. zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych).

 

Miasto i Gmina Drobin w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” może przesłać do Województwa Mazowieckiego maksymalnie pięć wniosków o pomoc finansową. Maksymalna kwota dofinasowania zadania to 10 tyś. złotych.

Nabór wniosków trwa od 27 marca 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r.

W związku z powyższym prosimy Rady Sołeckie o podjęcie uchwał stwierdzających potrzebę realizacji przez gminę danego zadania (z katalogu zawartego powyżej) istotnego dla sołectwa i dostarczenie ich do Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie (pok. 115) w terminie do 10 kwietnia br. do godz. 15.00.

 

 

https://www.mazovia.pl/rolnictwo/mazowiecki-instrument-aktywizacji-solectw-mazowsze/mias-mazowsze-2019/

Załączniki