Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 25.11.2020 o 19:36

INFORMACJA

Z uwagi na obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że XXIII sesja Rady Miejskiej w Drobinie odbędzie się tylko z udziałem radnych Rady Miejskiej w Drobinie.

Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Drobinie można będzie obejrzeć on-line w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 11.00 na kanale YouTube – wpisując XXIII sesja Rady Miejskiej w Drobinie.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu ostatniej sesji Rady Miejskiej w Drobinie Nr XXII/2020 z 29 października 2020 r.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

5. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;

2) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok;

3) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2021 rok;

4) w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2021;

5) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok;

6) w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy w 2021 roku.

7) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2021”;

8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród;

9) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;

10) w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie na działania dyrektora tej szkoły.

7. Oświadczenia i komunikaty.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie

/-/ Adam Zbigniew Kłosiński

 

Materiały na XXIII sesję Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 30.11.2020 Pobierz