Podatki

STAWKI PODATKOWE NA 2024 rok

Podatek od nieruchomości

Na podstawie Uchwały Nr LXXI/502/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2023r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 14485) stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta i gminy Drobin wynoszą:

1) od gruntów:           
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków – 1,07 zł od 1 m² powierzchni,           
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,43 zł od 1ha powierzchni,  
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,48 zł od 1 m² powierzchni;      
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 09 października 2015r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,57 zł do 1 m² powierzchni;      

2) od budynków lub ich części:        
a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,         
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –
23,10 od 1 m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
12,64 od  1m² powierzchni użytkowej,        
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
5,51 od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
2,54 od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków po zlikwidowanym gospodarstwie rolnym, dla których stawka wynosi 2,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3) od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Podatek rolny

W 2024 roku podstawą wymiaru podatku rolnego jest Uchwała Nr LXXI/504/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 14487) stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2024 roku z kwoty 89,63 zł za 1dt do kwoty 60,00 zł za 1 dt.

W związku z powyższym stawki podatku rolnego na 2024 rok wynoszą:

1) od 1 ha przelicz. gruntów gospodarstw rolnych – 2,5 q x 60,00 zł = 150,00 zł,

2) od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów – 5,0 q x 60,00 zł  = 300,00 zł.

 

Podatek leśny

•   dla lasów od 1 ha: 0,220 m³ x 327,43 zł = 72,0346 zł

 

Podatek od środków transportowych

Na podstawie Uchwały Nr LXXI/503/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych  na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 14486) stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy Drobin wynoszą:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

          a)  powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie                                                              522,00 zł,
          b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                                                              1 040,00 zł,
          c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                                                                  1 298,00 zł,

2) Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

                                 Dwie osie                       

12

13

175,00

175,00

13

14

175,00

487,00

14

15

487,00

688,00

15

 

688,00

1 557,00

                             Trzy osie

12

17

175,00

308,00

17

19

308,00

630,00

19

21

630,00

818,00

21

23

818,00

1 261,00

23

25

1 261,00

1 958,00

25

 

1 261,00

1 958,00

                                Cztery osie i więcej

12

25

818,00

830,00

25

27

830,00

1 294,00

27

29

1 294,00

2 056,00

29

31

2 056,00

3 047,00  

31

 

2 056,00

3 047,00 

3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 298,00 zł

4) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia  

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku ( w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

                                  Dwie osie                   

12

18

48,00

48,00

18

25

330,00

599,00

25

31

695,00

1 141,00

31

 

1 756,00

2 407,00 

                           Trzy osie i więcej

12

40

1 548,00

2 141,00

40

 

2 141,00

3 167,00

5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 790,00 zł,

6) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

                                    Jedna oś                   

12

18

33,00

33,00

18

25

222,00

397,00

25

 

397,00

697,00

                                  Dwie osie

12

28

260,00

385,00

28

33

762,00

1 057,00

33

38

1 057,00

1 605,00

38

 

1 428,00

2 114,00 

                              Trzy osie i więcej

12

38

841,00

1 171,00

38

 

1 171,00

1 592,00


7)  Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

     a) mniejszej niż 22 miejsca                                                                                 910,00 zł,
     b) równej lub większej niż 22 miejsca                                                             1 890,00 zł.

 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego
    w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia danego roku
  • w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od
    1 lutego do 31 lipca danego roku

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (dokument pobierany w ARiMR za rok poprzedni)

Do pobrania
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego pdf | 425.27 Kb Pobierz
Zestawienie faktur VAT docx | 14.24 Kb Pobierz
Oświadczenie dzierżawcy docx | 14.22 Kb Pobierz

 

KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

Do pobrania
Klauzula informacyjna szczegółowa pdf | 264.88 Kb Pobierz