Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 24 października 2019r. o godz. 13:00


Data publikacji: 18.10.2019 o 15:12

W dniu 24 października 2019 r. o godz. 13.00
w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin.
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej
oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej
Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.
3. Stan bezpieczeństwa uczniów w szkołach.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Drobinie pod obrady XII sesji:
1) w sprawie braku sprzeciwu do zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego;
2) w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i  godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin;
3) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji                                                                        
Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej                                       

/-/Benedykt Olendrzyński       

                                                                                     

Przewodniczący Komisji

Rozwoju, Rolnictwa,Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej

/-/ Ryszard Kanigowski

Załączniki