Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 10.00


Data publikacji: 12.11.2019 o 08:31

W dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 10.00
w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały pod obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Drobinie:
1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020;
2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2020;
3) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin z organizacjami pozarządowymi w roku 2020”.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

/-/Benedykt Olendrzyński

Załączniki