Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu


Data publikacji: 10.12.2020 o 14:44

W dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Drobinie pod obrady XXIV sesji:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok;
3) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania;
4) zapoznanie z Uchwałą Nr Pł.355.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034
– projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;
5) zapoznanie z Uchwałą Nr Pł.356.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekcie uchwały budżetowej i deficycie budżetu na 2021 r.;
– projekt Uchwały Budżetowej na 2021 rok;
6) ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie;
7) przyjęcia planu pracy Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2021.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– zachowanie odległości pomiędzy sobą nie mniejszej niż 1,5m;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu ewentualnie założenie rękawic ochronnych.

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Materiały na posiedzenie komisji: http://umgdrobin.bip.org.pl/index/index/id/525

Brakujące uchwały budzetowe na rok 2020