Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu


Data publikacji: 16.06.2021 o 12:46

W dniu 22 czerwca 2021 r. o godz. 13:30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
im. Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Drobinie pod obrady XXXI sesji:
1) zapoznanie z Uchwałą Nr 3.e./306/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Pełniącego Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
– projekt uchwały w spawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2020 r.;
2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin absolutorium za rok 2020 z tytułu wykonania budżetu;
– zapoznanie z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin,
– projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin z tytułu wykonania budżetu za rok 2020;
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;
4) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu ewentualnie założenie rękawic ochronnych;
– zachowanie bezpiecznej odległości miedzy sobą (1,5 m).

Przewodniczący
Komisji Planowania i Budżetu

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Pokaż Materiały na komisję