POSIEDZENIE KOMISJI PLANOWANIA I BUDŻETU


Data publikacji: 17.11.2021 o 11:51

W dniu 18 listopada 2021 r. o godz. 13:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Drobinie pod obrady XXXIX sesji:
1) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;
3) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok;
4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok;
5) w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022;
6) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok;
7) w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy w 2022 roku;
3. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2021.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu.
– zachowanie bezpiecznej odległości miedzy sobą (1,5 m).

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

 

Pokaż Materiały na komisję