Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 14.00


Data publikacji: 15.06.2020 o 10:49

W dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin.
odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Drobinie pod obrady XIX sesji:
1) w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania;
2) zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrz Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.
– projekt uchwały w spawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2019;
3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin absolutorium za rok 2019 z tytułu wykonania budżetu;
– zapoznanie z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Drobinie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy;
– projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin z tytułu wykonania budżetu za rok 2019;
4) w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 maja 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
6) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu ewentualnie założenie rękawic ochronnych;
– zachowanie bezpiecznej odległości miedzy sobą (1,5 m).

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Załączniki