Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie 27 czerwca 2019r.


Data publikacji: 21.06.2019 o 15:00

 

27 czerwca 2019 r. –  godz. 10.00

sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Drobin

 

posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania;

2) zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.

– projekt uchwały w spawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2018;

3) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin absolutorium za rok 2018 z tytułu wykonania budżetu;

– zapoznanie z Uchwałą  Nr Pł.215.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Drobinie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy;

– projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin z tytułu wykonania budżetu za rok 2018;

4) zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2023;

5) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

 

/-/ Adam Zbigniew Kłosiński

Załączniki