Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 18.11.2019r. o godz. 13.00


Data publikacji: 14.11.2019 o 14:40

W dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XII sesji Rady Miejskiej w Drobinie:
1) zmieniająca Uchwałę Nr III/46/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2023;
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2019 rok Nr III/47/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r.
3) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok;
4) w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa wymiaru podatku leśnego na obszarze gminy w 2020 roku;
5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok;
6) w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2020.
7) w sprawie opłaty targowej
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

/-/Adam Zbigniew Kłosiński