Posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 13.06.2019 o 14:11

W dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 11.30

 

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej

Rady Miejskiej w Drobinie

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 usytuowanego w budynku położonym w Drobinie przy ul. Rynek 24 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu;

2) w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej przysługujących właścicielom wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w budynku usytuowanym na nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnym 40/1 i 40/2 położonej w Łęgu Probostwie;

3) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjny 571/2, położonej w Drobinie na rzecz użytkowników wieczystych;

4) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin;

5) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty;

7) w sprawie  ustanowienia godności „Honorowego Obywatelstwa Miasta Drobina” i medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania;

8) w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa

 i Gospodarki Komunalnej

 

/-/ Ryszard  Kanigowski