Posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej w dniu 14 listopada 2019r. o godz. 15.00


Data publikacji: 12.11.2019 o 08:38

W dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 15.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Drobinie:
1) zmieniająca Uchwałę Nr 128/XX/04 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
2) zmieniająca Uchwałę Nr III/37/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
3) w sprawie uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie  Miasta i Gminy Drobin;
4) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
5) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
6) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
7) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa
i Gospodarki Komunalnej

/-/ Ryszard Kanigowski

Załączniki