Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Izabela Jankowska
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Małgorzata Ciarkowska

tel. (24) 2601441 wew. 1