Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin

Projekt pn. „Przebudowa targowiska gminnego w miejscowości Drobin” na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach ww. zadania projektuje się:


Teren targowiska podzielono na sześć stref połączonych ciągami komunikacyjnymi:
Strefa 1 (40,8 m²) – obszar toalety ogólnodostępnej i pomieszczenia porządkowego. Obszar zadaszony.
Strefa 2 (112,7m²) – obszar zadaszony, przeznaczony do handlu produktami rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzaniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. – 6 stanowisk handlowych.
Strefa 3 (460,8 m²) – obszar zadaszony, przeznaczony do handlu płodami rolnymi. Dopuszcza się handel przy użyciu samochodów dostawczych ustawionych wewnątrz zadaszenia – 36 stanowisk.
Strefa 4 (782,6 m²) – obszar zadaszony, przeznaczony do handlu płodami rolniczymi (18 stanowisk o powierzchni 391,3 m²) i artykułami przemysłowymi (18 stanowisk o powierzchni 391,3 m²). Dopuszcza się handel przy użyciu samochodów dostawczych ustawionych wewnątrz zadaszenia.
Strefa 5 (1081,0 m²) – niezadaszone place przeznaczone do handlu produktami rolniczymi (33 stanowiska o powierzchni 545,40 m²) i artykułami przemysłowymi (33 stanowiska o powierzchni 535,60 m²)
Strefa 6 (223,8 m²) – obszar niezadaszony, przeznaczony do handlu bezpośrednio z samochodów dostawnych handlu produktami rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. – 8 stanowisk.
Przy południowej granicy działki proponuje się lokalizację parkingu dla kupujących – około 11 stanowisk.
Na terenie projektuje się:
montaż zadaszenia w konstrukcji drewnianej,
montaż oświetlenia,
montaż koszty na śmieci (min. 2 szt. w każdej alejce),
wykonanie nowych nawierzchni zielonych i nasadzeń.
Zadanie będzie realizowane w 2021 rok. Całkowita kwota operacji 1.492.943,77 zł, wnioskowana kwota pomocy 949.959,00 zł. (63,63%) – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórsk

Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórsk” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszelkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Zwiększenie dróg utwardzonych w gminie Drobin poprzez przebudowę drogi gminnej nr 290532W w miejscowości Rogotwórsk. Planowany okres realizacji – 2020 r. Koszty ogółem złożonego wniosku 574.397,21 zł, dofinansowanie 365.488,00 zł (tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji). Wartość zadania po przetargu: 425.234,86 zł, dofinansowanie 270.576,00 zł (tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji).


Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin

Projekt pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie na budynek pełniący funkcje kulturalne oraz budowę silosu na pelet na działach o nr ewid. 694 i 695 w miejscowości Drobin” w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość całkowita operacji – 1.073.485,10 zł, koszty kwalifikowalne – 993.838,91 zł z czego dofinansowanie w wysokości – 500.000,00 zł. Projekt zakłada wymianę pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem częściowo krokwi i desek, docieplenie stropu, budowa komina spalinowo -wentylacyjnego i kanałów wentylacyjnych. Nastąpi przebudowa istniejących pomieszczeń tj. kuchni, pom. gospodarcze, łazienki, zastaną wykonane tynki wewnętrzne na ścianach, nowych wraz z wykonaniem okładzin glazurą w łazienkach i pomieszczeniu socjalnym, wymiana posadzek  w adoptowanych pomieszczeniach na posadzki z terakoty, odnowienie terakoty. Wykonanie instalacji wewnętrznych: c.o. z kotłownią, elektrycznej, oświetleniowej, wod. – kan., wentylacji. Wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem  gr. 10 cm. + tynk silikonowy. Wykonany zostanie również podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz  z przebudową schodów. Kotłownię zaprojektowano w oparciu o kocioł ECOBIO plus na pelet o mocy 50KkW. Paliwo stałe – typu pelet będzie magazynowane w silosie zewnętrznym typu VTH 2. W ramach zadania zostanie zastosowane nowoczesne rozwiązanie innowacyjne – biurowe oświetlenie adaptacyjne z wykorzystaniem światła dziennego i czujnika obecności (APRIL). Realizacja projektu rozłożona jest na lata 2019/2020.


Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno

Projekt Przebudowa drogi gminnej Krajkowo-Chudzyno w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktur, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Operacja będzie polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm, nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 5,0 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 7,0 cm)  o łącznej długości 2,595 km. Szerokość ok. 5,0 m plus pobocza gruntowe zjazdy na pola uprawne i do posesji. Realizacja zadania – 2018 r.

Wartość złożonego wniosku o przyznanie pomocy 2.942.840,32 zł, wnioskowana kwota pomocy – 1.834.351,00 zł (63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wartość operacji opiewa na kwotę – 1.975.476,08 zł, z czego refundacja w kwocie 1.218.816,00 zł (63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji) pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  


Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo – Psary

Projekt Przebudowa drogi gminnej nr 290519W relacji Łęg Probostwo – Psary w ramach operacji  „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktur, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”  objętych Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Operacja będzie polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm, nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4,0 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 8,0 cm)  o łącznej długości 1,490 km. Szerokość ok. 5,0 m plus pobocza gruntowe zjazdy na pola uprawne i do posesji. Realizacja zadania – 2017 r.

Wartość złożonego wniosku o przyznanie pomocy 1 775 394,08 zł, wnioskowana kwota pomocy – 1 129 683,00 zł (63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wartość operacji opiewa na kwotę – 1 201 311,61 zł, z czego refundacja w kwocie 764 394,00 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich