Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki o dł. 0,653 km. W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa wiążąca 5,0 cm plus warstwa ścieralna 3,0 cm) na podbudowie z kruszywa łamanego 15,0 cm, pobocza żwirowe 12 cm wraz z wykonaniem oznakowania. Zadanie zrealizowano w 2020 r.
Całkowita wartość zadania 186.857,14 zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pozyskano w kwocie 93.428,57 zł, wkład własny – 21.571,43 zł, natomiast środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tzw. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych został pokryty w kwocie – 71.857,14 zł.