Przewodniczący Rady Miejskiej

Kontakt

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Drobinie tel. 698 - 877 - 906 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Drobinie Alina Marcinkowska-Racka

Przyjmuje interesantów w Biurze Rady Miejskiej, pokój 114 w każdy czwartek w godzinach 8:30 - 11:00 jak również w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek godzinach: 15:00  - 17:30

lub po wcześniej ustaleniu terminu w Biurze Rady Miejskiej (24 260-14-41 wew. 8).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Przewodniczącego Rady Miejskiej:

  1. Pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Drobin, ul. Marsz. Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin z dopiskiem Biuro Rady Miejskiej;
  2. W formie elektronicznej na adres: biurorady@drobin.pl;
  3. Przesłane za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP na adres: umgdrobin/skrytka
  4. Doręczone osobiście do Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin;
  5. Ustnie do protokołu.

Należy pamiętać, że skargi i wnioski, zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego skargę lub wniosek. 

Skargi i wnioski niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania.

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Podstawa prawna:

  • art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020r., poz. 256 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków (Dz. U. z 2002r., Nr 5, poz. 46)