Sesja inauguracyjna


Data publikacji: 28.11.2018 o 13:40

W dniu 19 listopada 2018 r. od godz. 11 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. W trakcie obrad radni RM oraz Andrzej Samoraj Burmistrz Miasta i Gminy Drobin odebrali z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Drobinie Marioli Wróblewskiej zaświadczenia o wyborze. W dalszej części złożone zostały stosowne ślubowania. Gminny organ uchwałodawczy dokonał również wyboru swego prezydium. Przewodniczącym RM został radny Adam Zbigniew Kłosiński, natomiast jego zastępcami radni – Mariusz Lewicki i Andrzej Wawrowski. W sesji uczestniczyli również przybyli goście, wśród których byli sołtysi, kierownicy referatów i jednostek podległych.

W myśl przepisów prawa wyborczego oraz ustawy o samorządzie gminnym I inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Drobinie została zwołana przez Komisarza Wyborczego w Płocku. Posiedzenie rozpoczął radny senior Benedykt Olendrzyński, który do czasu wyboru przewodniczącego pełnił funkcję prowadzącego obrady. W pierwszej kolejności przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła radnym zaświadczenia o ich wyborze i uzyskaniu swego mandatu. Następnie odczytana została rota ślubowania, po której wszyscy radni złożyli ślubowania indywidualne. Po zaprzysiężeniu przedstawicieli organu uchwałodawczego nastąpiła procedura zaprzysiężenia organu wykonawczego. Oprócz zaświadczenia o wyborze przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej przekazał burmistrzowi gratulacje oraz życzenia realizacji zamierzonych celów. Następnie burmistrz złożył przed wszystkimi zebranymi ślubowanie. W międzyczasie zgromadzeni goście mogli obejrzeć nowy wóz średni, który został zakupiony dla OSP Łęg Probostwo. Samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo wyposażony jest w zbiornik wody o pojemności 3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego oraz autopompy o wydajności 2400l/min.
Zakup dofinansowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 395.000 zł oraz 130.000 zł Marszałek Województwa Mazowieckiego pan Adam Struzik.

W dalszej części nastąpił wybór przewodniczących i członków poszczególnych komisji w następujących składach:

1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Drobinie
– Sobociński Sławomir – przewodniczący komisji
– Lemanowicz Agnieszka – członek komisji
– Samoraj Waldemar – członek komisji

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
– Zajączkowski Ireneusz – przewodniczący komisji
– Chrobocińska Renata – członek komisji
– Makomaski Ireneusz – członek komisji

Komisje stałe Rady Miejskiej w Drobinie:

1. Komisja Planowania i Budżetu
– Kłosiński Adam Zbigniew – przewodniczący komisji
– Lewicki Mariusz – członek komisji
– Wawrowski Andrzej – członek komisji
– Kanigowski Ryszard – członek komisji
– Olendrzyński Benedykt – członek komisji

2. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej 
– Olendrzyński Benedykt – przewodniczący komisji
– Stępień Agnieszka – członek komisji
– Bucior Agnieszka – członek komisji 
– Chrobocińska Renata – członek komisji 
– Mielczarek Andrzej – członek komisji

3. Komisja Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej
– Kanigowski Ryszard – przewodniczący komisji
– Dąbkowski Krzysztof – członek komisji
– Lemanowicz Agnieszka – członek komisji
– Samoraj Waldemar – członek komisji

 

Zdjęcie przedstawia nową Rade Miejską UMiG w Drobinie

Zdjęcie przedstawia nowy pojazd OSP