USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY DROBIN W 2021 ROKU


Data publikacji: 20.09.2021 o 11:32

W dniu 13.09 2021 roku została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin w 2021 roku” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem i Gminą Drobin.

Przedsięwzięcie dofinansowane jest z Programu Nr 2021-OZ-NF1 – „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Kwota dotacji z WFOŚiGW wynosi 30.000,00 zł. co stanowi dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Realizowane zadanie obejmuje odbiór, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin.

Firma realizująca zadanie – PHU US-KOM, Robert Kołodziejski – ul. Kolejowa 28, 09-500 Gostynin,  w miesiącu sierpień 2021r. odebrała do unieszkodliwienia 86,740 Mg wyrobów zawierających azbest z 30 nieruchomości.

Dzięki otrzymanej dotacji mieszkańcy pozbędą się uciążliwych pokryć dachowych zgodnie z gminnym programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin na lata      2008-2032.