W dniu 06 lutego 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 04.02.2020 o 11:43

W dniu 06 lutego 2020 r. o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin.
odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Drobinie pod obrady XVI sesji:
1) w sprawie opłaty targowej;
2) zmieniająca Uchwałę Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 maja 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
4) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

/-/ Adam Zbigniew Kłosiński

Załączniki