W dniu 06 lutego 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2018-2023


Data publikacji: 04.02.2020 o 11:48

W dniu 06 lutego 2020 r. o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Drobinie
w kadencji 2018-2023

Proponowany porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Nr XV/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Wnioski i zapytania uczestników sesji.
7. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski i zapytania uczestników sesji.
8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:
1) w sprawie opłaty targowej;
2) zmieniająca Uchwałę Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 maja 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
4) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok.
5) zmieniająca Uchwałę Nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta i gminy Drobin;
6) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2020;
7) w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin
na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.;
8) zmieniająca Uchwałę Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków dla Miasta i Gminy Drobin;
9) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2022;
10) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 62/1 położonej w miejscowości Łęg Kościelny oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
11) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 131 położonej w miejscowości Kozłowo;
12) w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych;
13) zmieniająca Uchwałę Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
14) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobina w rejonie ulic: Płońskiej, Przyszłość
i Ogrodowej;
15) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin;
16) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kuchary Kryski.
9. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie
/-/ Adam Zbigniew Kłosiński

Załączniki