W dniu 07 maja 2020 r. o godz. 14.00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 04.05.2020 o 13:07

W dniu 07 maja 2020 r. o godz. 14.00
odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Drobinie
zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – w formie telekonferencji

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Drobinie:
1) zmieniająca Uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin;
3) w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin
na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.;
4) w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych;
5) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
7) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok Nr XV/ 164 / 2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2019 roku;
8) zmieniająca uchwałę Nr XII/123/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i  godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.
4. Przyjęcie sprawozdań z:
1) realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 roku;
2) działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie za 2019 r.;
3) realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Przemocy Ofiar w Rodzinie w gminie Drobin na lata 2019-2021;
4) realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019;
5)realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Drobin na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
5. Oświadczenia i komunikaty.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Załączniki