W dniu 13 lutego 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 10.02.2020 o 14:55

W dniu 13 lutego 2020 r. o godz. 10.00
w Sali narad Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Rozpatrzenie skargi złożonej przez Związek Gmin Regionu Płockiego dot. realizacji zadań Burmistrza MiG Drobin w sprawie nie wniesienia składki celowej na realizację zadania polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

/-/Ireneusz Zajączkowski