W dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 17.08.2020 o 18:53

dniu 20 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00

w sali gimnastycznej

Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie, ul. Szkolna 3

odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2018-2023

zwołana w trybie  art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Nadania sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie imienia Andrzeja Samoraja;
 4. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji Rady Miejskiej w Drobinie:
 • Nr XVI/2020 z 06 lutego 2020 r.
 • Nr XVII/2020 z 09 kwietnia 2020 r.
 • Nr XVIII/2020 z 07 maja 2020 r.
 • Nr XIX/2020 z 23 lipca 2020 r.
 1. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 2. Wnioski i zapytania uczestników sesji.
 3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski i zapytania uczestników sesji.
 4. Raport Burmistrza Miasta i Gminy Drobin o stanie gminy za 2019 r.:

    1) debata nad raportem;

    2) podjęcie uchwały o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania.

 1. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.

– podjęcie uchwały w spawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za rok 2019.

 1. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin absolutorium za rok 2019 z tytułu wykonania budżetu;

– zapoznanie z Uchwałą Nr Pł.203.2020 z dnia 22.06.2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin;

– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)  zmiany Uchwały Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 09 maja 2019 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;

3) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok.

 

5) określenia średniej ceny jednostek paliwa na terenie gminy Drobin na rok szkolny 2020/2021;
6) w sprawie przyjęcia zasobów pomocy społecznej miasta i gminy Drobin za rok 2019.

 1. Zapoznanie z Protokołem Nr 6/2020 z kontroli wydatków związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Drobin za 2019 r.
 2. Oświadczenia i komunikaty.

 

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

– maseczka ochronna na twarzy;

– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną  płynem, który znajduje się na holu Urzędu ewentualnie założenie rękawic ochronnych;

– zachowanie bezpiecznej odległości miedzy sobą  (1,5 m).

                                         

                                             Przewodniczący

Rady Miejskiej w Drobinie 

/-/ Adam Zbigniew Kłosiński