W dniu 29 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej oraz W dniu 30 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej oraz o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu


Data publikacji: 24.04.2020 o 15:00

W dniu 29 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w formie telekonferencji)
odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Drobinie pod obrady XVIII sesji:
1) zmieniająca Uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie;
2) zmieniająca uchwałę Nr XII/123/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i  godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, punktach przedszkolnych oraz szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Drobin.
3. Omówienie sprawozdań z:
– realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 roku;
– działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie za 2019 r.;
– realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Przemocy Ofiar w Rodzinie w gminie Drobin na lata 2019-2021;
– realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
i Opieki Społecznej

/-/ Benedykt Olendrzyński

 


W dniu 30 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w formie telekonferencji).
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Drobinie pod obrady XVIII sesji:
1)  zmieniająca Uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie;
2) w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin
na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.;
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa  i Gospodarki Komunalnej

/-/ Ryszard Kanigowski


W dniu 30 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w formie telekonferencji)

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Drobinie pod obrady XVIII sesji:
1)  zmieniająca Uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Drobinie;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Drobin;
3) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
4) w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych;
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2020-2034;
6) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2020 rok.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

/-/ Adam Zbigniew Kłosiński

Załączniki