W dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie.


Data publikacji: 24.01.2020 o 14:40

W dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Drobinie pod obrady XVI sesji:
1) zmieniający Uchwałę Nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta i gminy Drobin;
2) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Drobinie na rok 2020;
3) w sprawie dopłaty do cen na dostawę wody i odbiór ścieków ze zbiorczych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin
na rzecz REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.;
4) zmieniająca Uchwałę Nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków dla Miasta i Gminy Drobin;
5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Drobin na lata 2019-2022;
6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 62/1 położonej w miejscowości Łęg Kościelny oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 131 położonej w miejscowości Kozłowo;
8) w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych;
9) zmieniająca Uchwałę Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
10) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Drobina w rejonie ulic: Płońskiej, Przyszłość
i Ogrodowej;
11) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin;
12) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kuchary Kryski.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Planowania i Budżetu

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Załączniki