Wybory sołtysa sołectwa Mokrzk


Data publikacji: 26.01.2021 o 14:55

SZANOWNI  MIESZKAŃCY  SOŁECTWA MOKRZK

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2020 r., poz.713 z późn. zm.) oraz § 23 Statutu Sołectwa stanowiącego załącznik Nr 29 do Uchwały Nr XIX/157/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Drobin

zwołuję

zebranie wiejskie, na którym dokonany zostanie wybór sołtysa sołectwa Mokrzk,
Zebranie odbędzie się w dniu 12 lutego 2021 r. godz. 16.00 w Remizie OSP w Łęgu Probostwie

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 24 Statutu sołectwa Mokrzk – dla dokonania ważnego wyboru sołtysa, na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebrani tj. tego samego dnia 15 minut po pierwszoplanowym terminie.
Zgodnie natomiast z § 26 ust. 1 i § 28 Statutu sołectwa – wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych członków zebrania. Wyboru sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym.
W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a mianowicie:
– każdy mieszkaniec uczestniczący w zebraniu wyborczym sołectwa winien mieć:
• założoną maseczkę ochronną na twarz;
• przeprowadzić dezynfekcję rąk płynem znajdującym się w sali OSP Łęg Probostwo;
• zachować bezpieczną odległość miedzy sobą (minimum 1,5 m).

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

/-/Grzegorz Szykulski